તમામ યુનિવર્સિટી B.com,B.sc ભાગ 2,3 પરીક્ષાના પરિણામો :-कुछ ही समय के बाद जारी होगा बीकॉम बीएससी भाग 2 3 રીઝલ્ટ; ડાયરેક્ટ લિંક.

[ad_1]


યુનિવર્સિટીનું નામ

સત્તાવાર વેબસાઇટ

પરિણામ તપાસો

આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
braou.ac.in અહીં ક્લિક કરો AKNU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.aknu.edu.in અહીં ક્લિક કરો ANSAL યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ansaluniversity.edu.in અહીં ક્લિક કરો AMU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.amu.ac.in અહીં ક્લિક કરો આગ્રા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.dbrau.org.in અહીં ક્લિક કરો APSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
apsurewa.ac.in અહીં ક્લિક કરો અરુણાચલ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
runachaluniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો આસામ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.aus.ac.in https://dkstudy.in/assam-university-result-2023-aus-ac-in-aus/અહીં ક્લિક કરો AllahaB.com, B.scd યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.aus.ac.in અહીં ક્લિક કરો AllahaB.com, B.scd સ્ટેટ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
alldstateuniversity.org અહીં ક્લિક કરો AUS B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.aus.ac.in અહીં ક્લિક કરો અવધ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.rmlau.ac.in અહીં ક્લિક કરો બીઆર આંબેડકર બિહાર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.brabu.net અહીં ક્લિક કરો B.com, B.scMU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.B.com,B.scmu.ac.in અહીં ક્લિક કરો B.com, B.scngalore યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
B.com, B.scngaloreuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો બેરહામપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.buodisha.edu.in અહીં ક્લિક કરો બીકેએનએમયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
bknmu.edu.in અહીં ક્લિક કરો બીયુ ભોપાલ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.bubhopal.ac.in અહીં ક્લિક કરો ભરથિયાર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.bu.ac.in અહીં ક્લિક કરો બીડીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.bdu.ac.in અહીં ક્લિક કરો BHU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
bhu.ac.in અહીં ક્લિક કરો બિલાસપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
બિલાસપુર યુનિવર્સિટી અહીં ક્લિક કરો બીએનએમયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
bnmuinfo.org અહીં ક્લિક કરો બ્રિજ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
brijuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો બીયુ ઝાંસી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
bujhansi.ac.in અહીં ક્લિક કરો બર્દવાન યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.buruniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો કલકત્તા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.caluniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો કાલિકટ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
યુનિવર્સિટી ઓફ કાલિકટ. અહીં ક્લિક કરો સીસીએસ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ccsuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો સીડીએલયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
cdlu.ac.in અહીં ક્લિક કરો CRSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.crsu.ac.in અહીં ક્લિક કરો CSJM કાનપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
kanpuruniversity.org અહીં ક્લિક કરો દાવંગેરે યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
davangereuniversity અહીં ક્લિક કરો davangere University.ac.in B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
davangereuniversity અહીં ક્લિક કરો ડીએવીવી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.dauniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો DU SOL B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sol.du.ac.in અહીં ક્લિક કરો દુર્ગ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
durguniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો ડિબ્રુગઢ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.dibru.ac.in અહીં ક્લિક કરો ડો.હરિસિંહ ગૌર યુનિ. B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.dhsgsu.ac.in અહીં ક્લિક કરો ડીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.du.ac.in અહીં ક્લિક કરો ગૌહાટી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.gauhati.ac.in અહીં ક્લિક કરો GGTU B.com, B.scnswar B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.gauhati.ac.in અહીં ક્લિક કરો GGTU B.com, B.scnswar B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ggtu.ac.in અહીં ક્લિક કરો જીએનડીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
gndu.ac.in અહીં ક્લિક કરો ગોવા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.unigoa.ac.in અહીં ક્લિક કરો ગોરખપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
દ્દુગોરખપુર યુનિવર્સિટીy અહીં ક્લિક કરો ગુજરાત યુનિ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
gujaratuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો GulB.com, B.scrga યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
gug.ac.in અહીં ક્લિક કરો HNBGU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.hnbgu.ac.in અહીં ક્લિક કરો IASE ડીમ્ડ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
iaseuniversity.org.in અહીં ક્લિક કરો જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
jmi.ac.in અહીં ક્લિક કરો જીવાજી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.jiwaji.edu અહીં ક્લિક કરો Jnvu B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.jnvu.co.in અહીં ક્લિક કરો જેપી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
jpv.bih.nic.in અહીં ક્લિક કરો કાકટિયા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.kakatiya.ac.in અહીં ક્લિક કરો કલ્યાણી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.klyuniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો કન્નુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
kannuruniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો KKHSOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.kkhsou.in ક્લિક કરો અહીં કોલ્હન યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
kolhanuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો કોટા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.uok.ac.in અહીં ક્લિક કરો KSOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ksoumysore.edu.in અહીં ક્લિક કરો KSWU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
kswu.ac.in અહીં ક્લિક કરો KSKVKU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
kskvku.ac.in અહીં ક્લિક કરો KUK B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.kuk.ac.in અહીં ક્લિક કરો કુમાઉ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.kunainital.ac.in અહીં ક્લિક કરો કુવેમ્પુ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.kuvempu.ac.in અહીં ક્લિક કરો લખનૌ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.lkouniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો મદ્રાસ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.unom.ac.in અહીં ક્લિક કરો મગધ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
magadhuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો MDSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.mdsuexam.org અહીં ક્લિક કરો MDU રોહતક B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.mdurohtak.ac.in અહીં ક્લિક કરો MGSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
mgsubikaner.ac.in અહીં ક્લિક કરો MGKVP B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
mgkvp.ac.in અહીં ક્લિક કરો MGCGV B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
mgcgvchitrakoot.com અહીં ક્લિક કરો Mjp
રોહિલખંડ
યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.mjpru.ac.in અહીં ક્લિક કરો MLSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
mlsu.ac.in અહીં ક્લિક કરો એમપી ભોજ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
mpbhojvirtualuniversity અહીં ક્લિક કરો MumB.com, B.sci યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.mu.ac.in અહીં ક્લિક કરો મત્સ્ય યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
rrbmuniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો એનબીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.mu.ac.in અહીં ક્લિક કરો પટના યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
patnauniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો પેરિયાર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
periyaruniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો PRSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
periyaruniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો PRSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
prsu.ac.in અહીં ક્લિક કરો પુણે યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.unipune.ac.in અહીં ક્લિક કરો PUCHD B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
puchd.ac.in અહીં ક્લિક કરો રાંચી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ranchiuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો રાજસ્થાન યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
uniraj.ac.in અહીં ક્લિક કરો આરડીવીવી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.rdunijbpin.org અહીં ક્લિક કરો RMLAU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.rmlau.ac.in અહીં ક્લિક કરો RTMNU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
nagpuruniversity.org અહીં ક્લિક કરો સરગુજા યુનિ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sargujauniversity.in અહીં ક્લિક કરો SGB.com, B.scU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sgB.com, B.scu.ac.in અહીં ક્લિક કરો SamB.com, B.sclpur યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.suuniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો સરગુજા યુનિ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sargujauniversity.in અહીં ક્લિક કરો સૌરાષ્ટ્ર યુનિ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
saurashtrauniversity.edu અહીં ક્લિક કરો શ્રી દેવ સુમન યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sdsuv.ac.in અહીં ક્લિક કરો શેખાવતી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
shekhauni.ac.in અહીં ક્લિક કરો શિવાજી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.unishivaji.ac.in અહીં ક્લિક કરો શ્રીધર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
shridharuniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો સિદ્ધાર્થ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
sidunikapilvastu.edu.in અહીં ક્લિક કરો એસકે યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
skucde.com અહીં ક્લિક કરો SKMU દુમકા B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
skmu.ac.in અહીં ક્લિક કરો સોલાપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
su.digitaluniversity.ac અહીં ક્લિક કરો એસવી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
svuniversity.edu.in અહીં ક્લિક કરો સુભારતી યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.subharti.org અહીં ક્લિક કરો તેલંગાણા યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
tuexams.org અહીં ક્લિક કરો તેજપુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
tezu.ernet.in અહીં ક્લિક કરો તુમકુર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
tumkuruniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો ટીએમબીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
tmbuniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો TNOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
tnou.ac.in અહીં ક્લિક કરો UPRTOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.uprtou.ac.in અહીં ક્લિક કરો VBSPU

B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
www.vbspu.ac.in અહીં ક્લિક કરો વીબીયુ B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
vbu.ac.in અહીં ક્લિક કરો વિક્રમ યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
vikramuniv.ac.in અહીં ક્લિક કરો વિદ્યાસાગર યુનિવર્સિટી B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
vidyasagar.ac.in અહીં ક્લિક કરો VMOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ww.vmou.ac.in અહીં ક્લિક કરો WBSU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
wbsuexams.net અહીં ક્લિક કરો YCMOU B.com, B.sc 2જા, 3જા વર્ષનું પરિણામ
ycmou.digitaluniversity.ac.in અહીં ક્લિક કરો

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top